ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Przechwytywanie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję IV Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 09 stycznia 2019 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad IV Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Wystąpienie Pana Pawła Klejmana - Kierownika MODR w Białobrzegach.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc z prac między Sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
 8. Wnioski radnych.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Zapytania i wnioski sołtysów.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
 12. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2019 rok
  b) w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022,
  c) w sprawie: dopłaty do ceny dostarczanej wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wyśmierzyce,
  d) w sprawie: odstąpienia przez Gminę Wyśmierzyce od projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetową IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”.
 13. Zaopiniowanie w drodze głosowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora