ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję X Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 24 czerwca 2019 roku o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad X Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 16 kwietnia 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 13 maja 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 20 maja 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 6. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
 8. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
 9. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Wyśmierzyce za rok 2018.
 10. Debata nad raportem o stanie Gminy Wyśmierzyce za rok 2018:
  a) Głosy radnych,
  b) Głosy mieszkańców.
 11. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wyśmierzyce za 2018 rok.
 12. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wyśmierzyce sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018.
 13. Przedstawienie sprawozdań finansowych gminy Wyśmierzyce na dzień 31 grudnia 2018 roku.
 14. Wnioski radnych.
 15. Interpelacje radnych.
 16. Zapytania i wnioski sołtysów.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
 18. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  a) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2019 rok,
  b) w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2018 rok,
  c) w sprawie: udzielenia Burmistrzowi gminy Wyśmierzyce wotum zaufania,
  d) w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Wyśmierzyc absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok:
  - zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
  - zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wyśmierzyc z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
  - zapoznanie się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok,
  e) w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach za 2018 rok,
  f) w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.
 19. Przedłożenie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2018”.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora