ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Przechwytywanie

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz §73 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 07 czerwca 2019 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 08 marca 2019 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zespół Zamiejscowy w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wyśmierzyc sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018.
 5. Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej:
  a) Analiza i kontrola budżetu za 2018 rok,
  b) Przygotowanie uchwały absolutoryjnej oraz opinii wraz z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyśmierzyc.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 Przewodnicząca Komisji
/-/ Justyna Urbańczyk