ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 29 kwietnia 2019 roku o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 15 grudnia 2018 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
4. Realizacja planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych:
a) omówienie problemów szkół i przedszkola działających na terenie gminy Wyśmierzyce,
b) problem bezpieczeństwa w szkołach,
c) potrzeby szkól i przedszkola na terenie Gminy Wyśmierzyce,
d) problem wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół i przedszkola.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Edyta Kuflikowska