ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję VII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 16 kwietnia 2019 roku o godz. 08:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad VII Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc z prac między Sesjami.
 5. Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
 7. Wnioski radnych.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Zapytania i wnioski sołtysów.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
 11. Zapoznanie się z Uchwałą Nr Ra.110.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wyśmierzyce sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018.
 12. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2019-2022,
  b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2019 rok,
  c) w sprawie: dopłaty dla indywidualnych odbiorców taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 01 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
  d) w sprawie: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej gminy Wyśmierzyce za rok 2018,
  e) w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wyśmierzyce.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Wiceprzewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Więckowski