ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz §73 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 08 marca 2019 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 grudnia 2018 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
4. Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej:
a) opracowanie sprawozdania z realizacji rocznego planu pracy Komisji,
b) kontrola umorzeń i odroczeń podatków w tym opłaty za odpady komunalne za 2018 rok,
c) podsumowanie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Wyśmierzyce,
d) zapoznanie się z wynikami kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Justyna Urbańczyk