ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję V Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 15 lutego 2019 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad V Sesji Rady Miejskiej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 09 stycznia 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
4. Wystąpienie Pana Pawła Klejmana - Kierownika MODR w Białobrzegach.
5. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc z prac między Sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
7. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
8. Wnioski radnych.
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania i wnioski sołtysów.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
12. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2019 rok,
b) w sprawie: wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyśmierzyce,
c) w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
d) w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Stanisław Podpora