ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Przechwytywanie

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. U. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 07 stycznia 2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  a) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2019 roku,
  b) w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022,
  c) w sprawie: dopłaty do ceny dostarczanej wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wyśmierzyce,
  d) w sprawie: odstąpienia przez Gminę Wyśmierzyce od projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetową IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”.
 4. Zaopiniowanie w drodze głosowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.
 5. Realizacja planu pracy Komisji Budżetu i Finansów:
  a) Opracowanie planu pracy na 2019 rok.
 6. Wolne wnioski i sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący Komisji
/-/ Andrzej Jastrzębski