ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 5924) zwołuję III Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 20 grudnia 2018 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia  będzie:
1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad III Sesji Rady Miejskiej.
3. Wręczenie odznaczeń przez Burmistrza Wyśmierzyc za długoletnie pożycie małżeńskie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2018 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
5. Wystąpienie Pana Pawła Klejmana - Kierownika MODR w Białobrzegach.
6. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc z prac między Sesjami.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
8. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
9. Wnioski radnych.
10. Interpelacje radnych.
11. Zapytania i wnioski sołtysów.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
13. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021,
b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2018 rok,
c) w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022,
d) w sprawie: uchwały budżetowej gminy na 2019 rok,
e) w sprawie: zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach,
f) w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
g) w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
h) w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
i) w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wyśmierzyce na 2019 rok,
j) w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora