ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm./ oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 5924/ zwołuję II Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

  1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad II Sesji Rady Miejskiej.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2018 r /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.
  4. Wnioski radnych.
  5. Interpelacje radnych.
  6. Zapytania i wnioski sołtysów.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
  8. Prace nad projektem budżetu na 2019 r.
  9. Podjęcie uchwał:

                   1) w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wyśmierzycach,

                   2) w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyśmierzycach,

                   3) w sprawie: wyboru Komisji Budżetu i Finansów,

                   4) w sprawie: wyboru Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych,

                   5) w sprawie: wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

                  6) w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wyśmierzyc

                 7) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku rolnego na 2019 rok

                 8) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

                 9) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

                10) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie w 2018 r.

  10. Sprawy różne.

  11. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

 

Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                 /-/ Stanisław Podpora