Zawiadomienie

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję XLIII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 26 lipca 2018 r. o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

  1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwał:

     a) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2018-2021,

     b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2018 rok,

     c) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2018 roku.

   4. Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady

/-/ Wojciech Sępioł