ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XLI Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 13 lipca 2018 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLI Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2018 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Wystąpienie Pana Pawła Klejmana – przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Białobrzegach.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
 8. Sprawozdanie z realizacji nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzynie.
 9. Sprawozdanie z realizacji nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyśmierzycach.
 10. Sprawozdanie dotyczące przewozu dzieci i młodzieży szkolnej do szkół.
 11. Wnioski radnych.
 12. Interpelacje radnych.
 13. Zapytania i wnioski sołtysów.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
 15. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

          a) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2018-2021,

          b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2018 rok.

    16. Sprawy różne.

    17. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 

                                                                                                /-/  Andrzej Janik