Zawiadomienie

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5924) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach, w dniu 6 lipca 2018 r., o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

  1. Wybór prowadzącego wspólne posiedzenie Komisji.
  2. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego, wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 24 października 2017 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
  5. Sprawozdanie z realizacji nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzynie.
  6. Sprawozdanie z realizacji nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyśmierzycach.
  7. Sprawozdanie dotyczące przewozu dzieci i młodzieży szkolnej do szkół.
  8. Zaopiniowanie projektów uchwał:

      a) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021,

      b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2018 rok,

   9. Wolne wnioski i sprawy różne.

  10. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Wojciech Sępioł