ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Przechwytywanie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XL Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 26 czerwca 2018 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XL Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2018 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Wystąpienie Pana Pawła Klejmana – przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Białobrzegach.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
 8. Wnioski radnych.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Zapytania i wnioski sołtysów.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
 12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2018-2021,

b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2018 rok,

c) w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2017 rok,

d) w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Wyśmierzyc absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok,

- zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wyśmierzyc z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,

- zapoznanie się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w sprawie udzielenia/nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok,

e) w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

f) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2018 roku,

g) w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach za 2017 rok.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady

/-/ Wojciech Sępioł