ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Przechwytywanie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 25 maja 2018 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2018 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).

4. Wystąpienie Pana Pawła Klejmana – przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Białobrzegach.

5. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.

7. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2018-2021,

b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2018 rok,

c) w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

d) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2018 roku,

e) w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach za 2017 rok.

9. Wnioski radnych.

10. Interpelacje radnych.

12. Zapytania i wnioski sołtysów.

13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Wojciech Sępioł