ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Przechwytywanie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 27 kwietnia 2018 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2018 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).

4. Wystąpienie Pana Pawła Klejmana – przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Białobrzegach.

5. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc z prac między sesjami.

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między sesjami.

7. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między sesjami.

8. Wnioski radnych.

9. Interpelacje radnych.

10. Zapytania i wnioski sołtysów.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.

12. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”.

13. Informacja SP ZOZ z wykonania zadań finansowych za 2017 rok dla Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

14. Zapoznanie się z Uchwałą Nr Ra.133.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wyśmierzyce sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017.

15. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce 2018 – 2021,

b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2018 rok,

c) w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach za 2017 rok,

d) w sprawie: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej gminy Wyśmierzyce za rok 2017.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Wojciech Sępioł