ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Przechwytywanie

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz §72 ust. 1-3 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5924) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 25 kwietnia 2018 r., o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia będzie:

1. Wybór prowadzącego wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku wspólnego posiedzenia Komisji.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 15 marca 2018 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim, pok. 213).

5. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”.

6. Informacja SP ZOZ z wykonania zadań finansowych za 2017 rok dla Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

7. Zapoznanie się z Uchwałą Nr Ra.133.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wyśmierzyce sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017.

8. Omówienie sprawy pomnika w Jabłonnej.

9. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce 2018 – 2021,

b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2018 rok,

c) w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach za 2017 rok,

d) w sprawie: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej gminy Wyśmierzyce za rok 2017.

10. Realizacja planu pracy Komisji Budżetu i Finansów:

a) Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

b) Ocena stanu potrzeb w zakresie technicznego zabezpieczenia OSP na terenie gminy.

11.Realizacja planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych:

a) Funkcjonowanie szkół w nowym systemie pracy,

b) Zapoznanie się z tematyką potrzeb technicznych zabezpieczenia Ochotniczej Straży Pożarnej.

12. Wolne wnioski i sprawy różne.

13. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.


Przewodnicząca Komisji                                                                Przewodniczący Komisji

/-/ Joanna Jabłońska                                                                       /-/ Kazimierz Dąbrowski