ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Przechwytywanie

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz §72 ust. 1-3 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5924) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 15 marca 2018 r., o godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia będzie:

1. Wybór prowadzącego wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku wspólnego posiedzenia Komisji.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 26 stycznia 2018 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim, pok. 213).

5. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2018 rok,

b) w sprawie: szczególnych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wyśmierzyce lub jej jednostkom organizacyjnym,

c) w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy,

d) w sprawie: podziału Gminy Wyśmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

e) w sprawie: podziału Gminy Wyśmierzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

f) w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2018 roku”.

6. Realizacja planu pracy Komisji Budżetu i Finansów:

a) Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Realizacja planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych:

a) Funkcjonowanie autobusu szkolnego,

b) Podsumowanie okresu zimowego 2017/2018 stan dróg na terenie Gminy Wyśmierzyce – planowane naprawy, remonty.

8. Wolne wnioski i sprawy różne.

9. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.

 

Przewodnicząca Komisji                                                                Przewodniczący Komisji

/-/ Joanna Jabłońska                                                                       /-/ Kazimierz Dąbrowski