ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Przechwytywanie

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz § 73 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 06 marca 2018 r. o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 stycznia 2018 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).

4. Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej:

a) Omówienie sprawozdania z realizacji rocznego planu pracy Komisji,

b) Kontrola umorzeń i odroczeń podatków w tym opłaty za odpady komunalne za 2017 rok.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Jerzy Zgiep