ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 31 stycznia 2018 roku o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).

4. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.

6. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2018-2021,

b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2018 rok,

c) w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce,

d) w sprawie: nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej w Wyśmierzycach,

e) w sprawie: zmiany Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce i uchylenia uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyśmierzyce.

8. Wnioski i interpelacje radnych.

9. Zapytania i wnioski sołtysów.

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 Przewodniczący Rady

/-/ Wojciech Sępioł

 Otrzymują:

  1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach,
  2. Sołtysi – wg wykazu w aktach,
  3. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach,
  4. a/a.