ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz §72 ust. 1-3 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5924) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 26 stycznia 2018 r., o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia będzie:

1. Wybór prowadzącego wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku wspólnego posiedzenia Komisji.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim, pok. 213).

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 24 października 2017 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim, pok. 213).

6. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2018-2021,

b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2018 rok,

c) w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce,

d) w sprawie: nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej w Wyśmierzycach,

e) w sprawie: zmiany Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce i uchylenia uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyśmierzyce.

7. Dyskusja w sprawie pisma Zarządu Powiatu Białobrzeskiego dotyczącego partycypacji samorządu gminnego w kosztach zakupu karetki specjalistycznej typu „S”.

8. Wolne wnioski i sprawy różne.

9. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.

 

Przewodnicząca Komisji                                                                                                                                                                                                      Przewodniczący Komisji

/-/ Joanna Jabłońska                                                                                                                                                                                                            /-/Kazimierz Dąbrowski

 

Otrzymują:

  1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach,
  2. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach,
  3. a/a.