ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXXV Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2017 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).

4. Wręczenie odznaczeń przez Burmistrza Wyśmierzyc za długoletnie pożycie małżeńskie.

5. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.

7. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2017 rok,

b) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020,

c) w sprawie: uchwały budżetowej gminy na 2018 rok, 

d) w sprawie:wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021,

e) w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyśmierzyce na lata 2018-2022,

f) w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

g)w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wyśmierzyce na 2018 rok, 

h) w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.

9.Wnioski i interpelacje radnych.

10. Zapytania i wnioski sołtysów.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 Przewodniczący Rady

/-/ Wojciech Sępioł

 

Otrzymują:

1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.

2. Sołtysi – wg wykazu w aktach.

3. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.

4. a/a.