ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5924) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach, w dniu 22 grudnia 2017 r., o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Wybór prowadzącego wspólne posiedzenie Komisji.
 2. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego, wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 24 października 2017 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  a) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2017 rok,
  b) w sprawie: uchwały budżetowej gminy na 2018 rok,
  c) w sprawie: uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021,
  d) w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyśmierzyce na lata 2018-2022,
  e) w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  f) w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wyśmierzyce na 2018 rok,
  g) w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.
 6. Wolne wnioski i sprawy różne.
 7. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

  Przewodniczący Rady

/-/ Wojciech Sępioł

 

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
 2. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.
 3. a/a.