ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. U. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19 grudnia 2017 r. o godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Realizacja planu pracy Komisji:
  a) Analiza finansowa realizacji zadań w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  a) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2017 rok,
  b) w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyśmierzyce na lata 2018-2022,
  c) w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  d) w sprawie: uchwały budżetowej gminy na 2018 rok,
  e) w sprawie: uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021.
 6. Opracowanie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok.
 7. Wolne wnioski i sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Joanna Jabłońska

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
 2. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.
 3. a/a.