ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 / oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924 / zwołuję XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 27 października 2017 roku /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.

4. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.

6. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok,

b) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok,

c) w sprawie: średniej ceny skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego na 2018 rok,

d) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2017 – 2020,

e) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2017 rok,

f) w sprawie: powołania Rady Młodzieżowej przy Radzie Miejskiej w Wyśmierzycach,

g)w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyśmierzyce na lata 2018-2022,

h) w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

8. Wnioski i interpelacje radnych.

9. Zapytania i wnioski sołtysów.

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Wojciech Sępioł

 

Otrzymują:

  1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
  2. Sołtysi – wg wykazu w aktach.
  3. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.
  4. a/a.