Zawiadomienie

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5924) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach, w dniu 24 października 2017 r.,godz.8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie: 

 1. Wybór prowadzącego wspólne posiedzenie Komisji.
 2. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego, wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 19 kwietnia 2017 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego, wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 20 września 2017 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego, wspólnego posiedzenia dwóch Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 25 sierpnia 2017 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
 7. Analiza realizacji budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce za I półrocze 2017 roku.
 8. Wolne wnioski i sprawy różne.
 9. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 Przewodniczący Rady

/-/ Wojciech Sępioł

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
 2. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.
 3. a/a.