Zawiadomienie

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 / oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924 / zwołuję XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 27 października 2017 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 17 sierpnia 2017 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2017 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 22 września 2017 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
 6. Wystąpienie Pana Pawła Klejmana - przedstawiciela ODR.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
 9. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
 10. Dyskusja i podjęcie wniosków w sprawie zmiany systemu dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Wyśmierzyce.
 11. Zapytania i wnioski sołtysów.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady
/-/ Wojciech Sępioł

 Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
 2. Sołtysi – wg wykazu w aktach.
 3. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.
 4. a/a.