ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2016r., poz. 446 t. j./, § 72 ust 1-3 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. Urz. Woj. Maz.  z 04.07.2016r. poz. 5924/ zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 25 sierpnia 2017 r., o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2016r., poz. 446 t. j./, § 72 ust 1-3 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. Urz. Woj. Maz. z 04.07.2016r. poz. 5924/ zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 25 sierpnia 2017 r., o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Wybór prowadzącego wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.
2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku wspólnego posiedzenia Komisji.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 7 listopada 2016 roku /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.
5. Analiza (stanu) przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018.
6. Sprawozdanie z przebiegu prac remontowych szkół.
7. Przedstawienie informacji w sprawie przygotowania i organizacji festynu.
8. Realizacja planu pracy Komisji Budżetu i Finansów:
    a) Inwestycje gminne finansowane ze środków europejskich (pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy unijnych).
9.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie: nadania nazwy ul. Wiosennej drodze gminnej, położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Wyśmierzyce numerem 683.
10.Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.

 

Przewodnicząca Komisji                                                                Przewodniczący Komisji

/-/ Joanna Jabłońska                                                                       /-/Kazimierz Dąbrowski

 

Otrzymują:

  1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
  2. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.
  3. a/a.