Zawiadomienie

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Przechwytywanie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm./ oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 5924/ zwołuję XXX Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 17 sierpnia 2017 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXX Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2017 roku /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 27 lipca 2017 roku /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Wyśmierzycach przy ul. A. Mickiewicza 75,
  2. w sprawie: dopłaty do ceny dostarczanej wody w Gminie Wyśmierzyce,
  3. w sprawie: ustalenia pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej w Wyśmierzycach,
  4. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok.
 9. Wnioski i interpelacje radnych.
 10. Zapytania i wnioski sołtysów.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
 2. Sołtysi – wg wykazu w aktach.
 3. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.
 4. a/a.