Zawiadomienie

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm./ oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 5924/ zwołuję XXIX Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 27 lipca 2017 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2017 roku /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.
 4. Wystąpienie komendanta Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.
 5. Sprawozdanie Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyśmierzycach dotyczące prac zarządu 2016/2017 w związku z obchodami stulecia oraz spraw bieżących.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
 8. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 
  1. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  2. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2017 – 2020,
  3. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2017 roku,
  4. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wyśmierzycach,
  5. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej
   w Wyśmierzycach przy ul. A. Mickiewicza 75,
  6. w sprawie: rozpatrzenia skargi złożonej przez Adama Szulca prezesa zarządu Szulc-Efekt Sp. z o. o. w Warszawie na niedostosowanie Oficjalnego Serwisu WWW do wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  7. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 10. Wnioski i interpelacje radnych.
 11. Zapytania i wnioski sołtysów.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
 2. Sołtysi – wg wykazu w aktach.
 3. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.
 4. a/a.