Zawiadomienie

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Przechwytywanie

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm./ oraz § 73 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 5924/, zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17 lipca 2017r. o godz. 8°° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

 

Rada Miejska w Wyśmierzycach
ROA.0012.16.2017                                                                                                                     Wyśmierzyce, dn. 14 lipca 2017r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm./ oraz § 73 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 5924/, zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17 lipca 2017r. o godz. 8°° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 czerwca 2017r. /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.

4. Rozpatrzenie skargi dotyczącej niedostosowania Oficjalnego Serwisu WWW do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012.526)

5. Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej:

a) Kontrola i analiza realizowanych inwestycji na terenie Gminy Wyśmierzyce

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Zgiep

 

Otrzymują:

  1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
  2. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.
  3. a/a.