ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm./ oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 5924/ zwołuję XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach, w dniu 30 czerwca 2017r. o godz. 800 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2017r. /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.
4. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc z prac między Sesjami.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce 2017 – 2020,
b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2017 roku,
c) w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2016 rok,
d) w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Wyśmierzyc absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok,
- zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wyśmierzyc z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
- zapoznanie się z Uchwałą Nr Ra.266.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok,
8. Wnioski i interpelacje radnych.
9. Zapytania i wnioski sołtysów.
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach
Otrzymują:
1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
2. Sołtysi – wg wykazu w aktach.
3. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.
4. a/a.
           
                                                                                                                               Wiceprzewodniczący Rady
                                                                                                                                    /-/ Andrzej Janik