ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm./ oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce  /Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 5924/ zwołuję XXVII Sesję Rady Miejskiej  w Wyśmierzycach, w dniu 30 maja 2017r. o godz. 800 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2017r. /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”.
 8. Informacja SP ZOZ z wykonania zadań finansowych za 2016 rok dla Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.
 9. Zapoznanie się z Uchwałą Nr Ra.121.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wyśmierzyce sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwał:

     a) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2016 roku,

     b) w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach za 2016 rok,

     c) w sprawie: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej gminy Wyśmierzyce za rok 2016,

     d) w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyśmierzyce oraz upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty,

    e) w sprawie: przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Wyśmierzyce na lata 2016-2023.

Wnioski i interpelacje radnych.

 1. Zapytania i wnioski sołtysów.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
 2. Sołtysi – wg wykazu w aktach.
 3. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.
 4. a/a.

Przewodniczący Rady

/-/Wojciech Sepioł