ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5924) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach, w dniu 23 maja 2017r.,godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Rada Miejska w Wyśmierzycach

ROA.0012.11.2017                                                                                                                           Wyśmierzyce, dn. 17 maja 2017 r.

 ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5924) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach, w dniu 23 maja 2017r.,godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Wybór prowadzącego wspólne posiedzenie Komisji.
 2. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego, wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 19 kwietnia 2017 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
 5. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”.
 6. Informacja SP ZOZ z wykonania zadań finansowych za 2016 rok dla Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał: w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2016 roku, w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach za 2016 rok, w sprawie: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej gminy Wyśmierzyce za rok 2016, w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyśmierzyce oraz upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty, w sprawie: przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Wyśmierzyce na lata 2016-2023.
 8. Wolne wnioski i sprawy różne.
 9. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
 2. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.
 3. a/a.

 Przewodniczący Rady

/-/ Wojciech Sępioł