Zawiadomienie

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm./ oraz § 73 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 5924/, zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 10 i 11 maja 2017r.  o godz. 8°° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 marca 2017r. /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.
 4. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zespół Zamiejscowy
  w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wyśmierzyc sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016.
 5. Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej:
 6. Analiza i kontrola wykonania budżetu za 2016r.
 7. Przygotowanie uchwały absolutoryjnej oraz opinii wraz z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej
  w Wyśmierzycach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyśmierzyc.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                                  Jerzy Zgiep

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
 2. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.
 3. a/a.