Zawiadomienie

Ocena:

0/5 | 0 głosów

herb artNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446 t. j./, § 72 ust 1-3 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. Urz. Woj. Maz. z 04.07.2016r. poz. 5924/ zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 15 grudnia 2016r., o godz. 8°° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

 

 Rada Miejska w Wyśmierzycach

ROA.KR.0012.21.2016                                                                                Wyśmierzyce, dn. 12 grudnia 2016r.

ROA.KBiF.0012.25.2016

ROA.KOKZSiS.0012.25.2016

                                                                                             

Członkowie Komisji Rewizyjnej,

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów,

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury,

Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446 t. j./, § 72 ust 1-3 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. Urz. Woj. Maz. z 04.07.2016r. poz. 5924/ zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 15 grudnia 2016r., o godz. 8°° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

 1. Wybór prowadzącego wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.
 2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku wspólnego posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 21 października 2016 roku /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.
 5. Zaopiniowanie projektów Uchwał:
  1. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2016-2020,
  2. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2016,      
  3. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020,
  4. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2017 rok,
  5. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach,
  6. w sprawie: Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wyśmierzyce na 2017 rok,
  7. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wyśmierzyce do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Wyśmierzyce,
  8. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie, na rok 2017”.
 6. Wolne wnioski i sprawy różne.
 7. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.

 Przewodniczący Rady

/-/ Wojciech Sępioł