Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieZapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej, które odbędzie się w dniu 18 marca 2019 r. o godz. 15:30 w pierwszym terminie, a o godz. 16:00  w drugim terminie,  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75.

 Proponowany porządek zebrania:

 1. Powitanie członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej, przedstawienie celu zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad oraz przypomnienie zasad głosowania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowo – merytorycznego Zarządu TPZW z działalności stowarzyszenia w latach 2016-2018.
 6. Przedstawienie oraz zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności stowarzyszenia w latach 2016-2018.
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 8. Wybór nowego Zarządu stowarzyszenia.
 9. Ogłoszenie wyników głosowania oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu.
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 11. Ogłoszenie wyników głosowania oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wysokości składek członkowskich.
 13. Wolne wnioski i dyskusja.
 14. Zamknięcie zebrania.

Serdecznie zapraszam
Wiceprezes Zarządu TPZW
/-/ Halina Badowska