Zadania i zakres działania

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Miejsko-Gminny  Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Wyśmierzycach

ul. A. Mickiewicza 75

26-811 Wyśmierzyce

tel. (48) 615 70 03 wewn. 114

      (48) 615 70 19

e-mail  mgzeas@wysmierzyce.pl

                     mgzeas_wysmierzyce@wp.pl

Pracownicy zespołu:

Krystyna Bielewska –  p.o. Kierownik

Halina Badowska     -  Główny Księgowy

Mariola Jaworska     -  Specjalista ds. księgowości i funduszu płac

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół  jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Wyśmierzyce, realizującą zadania własne i zlecone gminy w ramach oświaty  poprzez obsługę finansowo-księgową i administracyjną przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum. Obszarem działania Zespołu jest obszar Gminy Wyśmierzyce, zwana dalej „gminą”.

Siedziba jednostki znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

Zadania i zakres działania Zespołu

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1.Planowanie i prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej w oparciu 
   o jednostkowe budżety poszczególnych placówek oświatowych, a w szczególności:
 
a) obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowych, dokonywanie wypłat wynagrodzeń
i innych należności oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu  i wynagrodzeniach,
 
b) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań rzeczowych, zatrudniania, wynagrodzeń
        oraz innych sprawozdań analityczno-statystycznych,
 
c) opracowywanie projektów  zbiorczych planów dochodów i wydatków w oparciu
o wytyczne Burmistrza Miasta i Gminy oraz projektów planów przedstawionych przez dyrektorów placówek oświatowych,
 
d) prowadzenie prac administracyjno-gospodarczych oraz realizację remontów  
i konserwacji budynków w obsługiwanych placówkach oświatowych,
 
e) prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, zgodnie z przepisami
o rachunkowości,
 

f) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz scentralizowanego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

g) obsługa finansowa kasy zapomogowo – pożyczkowej,

h) prowadzenie kasy,

i) obsługa finansowa mieszkań służbowych,

j) rozliczanie finansowania dowozu uczniów,

k) finansowanie, nadzorowanie i rozliczanie konserwacji i remontów obiektów oświatowych,

l) koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych placówek oświatowych.

2.Prowadzenie spraw administracyjno – kadrowych w zakresie:

     a) planowanie sieci i obwodów placówek oświatowych gminy,

     b) prowadzenie rejestru obowiązku szkolnego,

     c) zatwierdzanie projektów organizacyjnych placówek oświatowych,

     d) koordynacja rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych,

     e) koordynacja działań zmierzających do zapewnienia pełnej kadry nauczycielskiej w  placówkach   oświatowych         
                 

            f) przygotowanie i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych,

            g) prowadzenie spraw związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli,

            h) prowadzenie zasobów archiwalnych.

      3.Zespół prowadzi nadzór nad działalnością placówek oświatowych w w/w zakresie.

      4.Zespół realizuje swoje zadania w porozumieniu z dyrektorami obsługiwanych placówek