Wniosek o zapewnienie dowozu wychowanka/ucznia niepełnosprawnego

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

  • Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:
  • zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21.rok życia;
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust.17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  • 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  • 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach,

  • wniosek o dowożenie dziecka do placówki oświatowej (wzór w załączniku),
  • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
  • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.
  • W sytuacji braku możliwości uzyskania zaświadczenia z placówki oświatowej, potwierdzającego przyjęcie wychowanka/ucznia do przedszkola/szkoły w danym roku szkolnym do wniosku proszę załączyć oświadczenie zawierające informację, do której klasy będzie uczęszczało dziecko.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Urząd Miejski w  Wyśmierzycach

ul. Adama Mickiewicza 75,

 26-811 Wyśmierzyce:

 

Załączniki:

1. /htm/a/Zarzadzenie-nr.docx - Zarządzenie nr 94/2022r Burmistrza Wysmierzyc z dnia 17 listopada 2022 r.

2. /htm/a/Zal--nr-1-wniosek.doc - Dowóz indywidualny - Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego.

3. /htm/a/Zal--nr-2-Rachunek-dowon-niepelnosprawnych.doc - Rachunek o zwrot kosztów przejazdu samochodem osobowym ucznia niepełnosprawnego.

4. /htm/a/Zalacznik-nr-3-Oswiadczenie.docx - Poświadczenie dyrektora szkoły/ośrodka do której/którego uczęszcza uczeń.