Uwaga! Zmiana terminu składania rocznych oświadczeń majątkowych – 31 maja 2020 r.

Ocena:

0/5 | 0 głosów

uwagawazneZgodnie z art. 31zza ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 roku.

Zmiana ta dotyczy wszystkich osób, które są zobligowane do złożenia oświadczenia majątkowego za ubiegły rok, tj. oświadczenia rocznego, składanego łącznie z zeznaniem podatkowym PIT. Powyższa zmiana dopuszcza więc złożenie oświadczenia majątkowego także po 30 kwietnia, nie później jednak niż do końca maja br. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż dzień 31 maja przypada na niedzielę, należy zatem uznać, że dopuszczalne będzie złożenie oświadczenia w dniu 1 czerwca 2020 roku, gdyż zgodnie z zapisami kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Roczne oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania podatkowego PIT o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2019.

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych są również dostępne w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce (parter).