Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Zarządzenie Nr 22/2022

Burmistrza Wyśmierzyc

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

 

w sprawie: unieważnienie otwartego konkursu ofert nr OWW2022/01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego w Gminie Wyśmierzyce w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2022 r., poz. 559) oraz na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze zmianami),. zarządzam, co następuje:             

§ 1.

Unieważnia się otwarty konkurs ofert nr OWW2022/01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego w Gminie Wyśmierzyce w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.

§ 2.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Wyśmierzyc

                                     Wojciech Sępioł