SESJA RADY MIEJSKIEJ

Ocena:

0/5 | 0 głosów

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XLIV Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 30.03.2022 roku o godz. 13:00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLV Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2022 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.
  1. Sprawozdanie za 2021 rok.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
 7. Wnioski radnych.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Zapytania i wnioski sołtysów.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
 11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025
  2. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie na 2022 rok
  3. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu gminy Wyśmierzyce, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
  4. w sprawie: utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Razem Silniejsi”.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.