Program ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 będzie realizowany poprzez świadczenie:

Opieki wytchnieniowej - pobyt całodobowy w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w ośrodku wsparcia: uczestnik może wskazać osobę, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej, opieka do 14 dni, realizacja zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem, pomoc w podstawowych czynnościach domowych i pielęgnacyjnych oraz spędzanie wspólnego czasu w formie gier, zabaw i zajęć edukacyjnych.

Opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny w wymiarze 240 godzin na rok w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej: realizacja działań: terapeutycznych, fizjoterapeutycznych, asystenckich, organizacja zajęć integracyjnych w formie gier i zabaw oraz wyjść towarzyskich, wsparcie samodzielnego funkcjonowania. Program adresowany jest w pierwszej kolejności do osób, które mają niepełnosprawność sprzężoną lub wymagają wysokiego poziomu wsparcia (ze wskazaniem w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności) lub stale przebywają w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł. Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają osoby, które przedstawią potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. 

Dofinansowanie projektu: 330 480,00 zł

Całkowita wartość projektu: 330 480,00 zł