Pomoc materialna o charakterze socjalnym na rok szkolny 2016 / 2017

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Pomoc może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Wyśmierzyce znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:

- bezrobocie,

- niepełnosprawność,

- ciężka lub długotrwała choroba,

- wielodzietność,

- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

- alkoholizm lub narkomania,

- a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym nie może być większa niż kwota 514 zł netto  na osobę w rodzinie ucznia (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930).
Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Komu nie przysługuje pomoc materialna o charakterze socjalnym?
- Dziecku odbywającemu roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”).
- Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym.

 
Do kiedy powinien zostać złożony wniosek o przyznanie  zasiłku szkolnego?
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego 2016/2017 w Miejsko-Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wyśmierzycach przy ul. A. Mickiewicza 75.  
Pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest przyznawana na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia.

 Za jaki miesiąc wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, do wniosku o pomoc materialną o charakterze socjalnym, potwierdzające jego dochód?
Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o pomoc, dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (tj. sierpień 2016 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

Jakie są potrzebne dokumenty wymagane do złożenia wniosku?
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość (lub brak) dochodów netto poszczególnych członków rodziny wymienionych we wniosku:
1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto.
2. Odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzją ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń.
3. Oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP.
4. W przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów.
5. Zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów, świadczenie wychowawcze „500+”) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
6. Zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne.
7. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych.
8. Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.
9. Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów)
10. Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne wymienione wyżej) oraz każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.

Sposób udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

Pomoc materialna może być realizowana przez zwrot wydatków, po zaakceptowaniu przedstawionych odpowiednich rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:
- faktur VAT,
- imiennych rachunków,

Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresach:
od wydania decyzji do daty umieszczonej na Decyzji.


Co można kupić za stypendium szkolne?
Przykładowy katalog wydatków poniesionych na cele edukacyjne podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
- Zakup podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, geograficznych itp.,
- Zakup lektur szkolnych,
- Tornister lub plecak szkolny,
- Zakup obuwia sportowego i stroju na zajęcia wychowania fizycznego,
- Zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na basenie (strój kąpielowy, klapki, czepek itp.),
- Zakup artykułów szkolnych (piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, flamastry, nożyczki, przybory geometryczne, kredki, farby, pastele, długopisy, pióra, plastelina itp.,
- Zakup tuszy do drukarek,  multimedialne programy edukacyjne,
- Zakup biurka
- Zakup krzesła do biurka,
- Drukarka, papier, tusz do drukarki,
- Komputer, oprogramowanie systemowe, nośniki danych,
- Instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry,

W przypadku poniesienia wydatków o podobnym przeznaczeniu jak wymienione wyżej w toku rozpatrywania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dokonuje się indywidualnej oceny danego przypadku, celem ustalenia, czy wydatek jest poniesiony na cele edukacyjne.

Dodatkowe informacje 
Warunki udzielania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego określają:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).
2. Uchwała nr XXV/125/05 Rady Miejskiej w  Wyśmierzycach z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyśmierzyce.