Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań związanych z ratownictwem wodnym i ochroną ludności na terenie gminy Wyśmierzyce w roku 2019

Ocena:

0/5 | 0 głosów

pobrane Burmistrz Wyśmierzyc ogłasza  otwarty  konkurs  ofert dla organizacji pozarządowych na  realizację zadania publicznego w zakresie działań związanych z ratownictwem wodnym i ochroną ludności na terenie gminy Wyśmierzyce w roku 2019. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 1. Rodzaj zadania:

Zadanie będzie realizowane na terenie gminy Wyśmierzyce, a w szczególności
na akwenie rzeki Pilicy na obszarze gminy Wyśmierzyce. Zadanie ma zapewnić stałą opiekę osobom wypoczywającym nad Pilicą poprzez patrolowanie, ujawnianie zagrożeń, reagowanie w sytuacjach zagrożenia oraz wpływać na zwiększenie świadomości związanej z bezpieczeństwem nad wodą. Celem realizacji zadania jest podniesie bezpieczeństwa
na obszarach wodnych gminy Wyśmierzyce, poprzez pracę ratowników wodnych, dostępnego sprzętu pływającego, oraz sprzętu podręcznego i środków łączności.

 1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się:
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • inne podmioty, o których mowa w art.3 ust 3 w/w ustawy.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość środków finansowych w budżecie gminy Wyśmierzyce na realizację zadań w zakresie działań związanych z ratownictwem wodnym i ochroną ludności na terenie gminy Wyśmierzyce w 2019 r. przeznacza się kwotę 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

 1. Zasady przyznania dotacji:

Powierzenie zadania publicznego i udzielenie dotacji  następuje zgodnie z przepisami art.16 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U. z 2019r., poz. 688) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U. z 2019r., poz. 688), będących podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego.

 1. Złożone oferty muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym:
 • ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Do oferty należy dołączyć :

 • aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
 • kopię aktualnego statutu,
 • Oferta nie spełniająca wyżej wymienionych wymagań formalnych nie podlega rozpatrzeniu.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na dofinansowanie realizacji zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

 • Termin, warunki i miejsce realizacji zadania:
 1. termin realizacji zadania : od 19.06.2019 r. do 31.08.2019 r.;
 2. warunki realizacji zadania zostaną określone umową;
 3. zlecenie realizacji zadania , nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 4. miejscem realizacji zadania jest rzeka Pilica na teren Gminy Wyśmierzyce,
 5. Rozliczenie przyznanej dotacji dokonywane będzie na podstawie sprawozdania z wykonania zadania publicznego, sporządzonego według wzoru określonego zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Termin i miejsce składania ofert

Oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs na realizację zadania publicznego
w zakresie działań związanych z ratownictwem wodnym i ochroną ludności na terenie gminy Wyśmierzyce” należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach
ul. A. Mickiewicza 75, w sekretariacie, pokój nr 200 w terminie  do dnia 13 czerwca 2019 r.
do godziny 10:00.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert:
 1. Otwarcie ofert nastąpi 14 czerwca 2019 r., o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Wyśmierzyc.
 3. Zasady działania komisji konkursowej określa „Roczny program współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.
 4. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert złożona jest tylko jedna oferta.
 5. Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

KRYTERIA FORMALNE

Oferta została złożona przez uprawniony podmiot.

Oferta została złożona w terminie i miejscu określonym
w ogłoszeniu o konkursie.

Zadanie mieści się w działalności statutowej oferenta i jest zgodne z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu o konkursie.

Oferta została przygotowana na obowiązującym formularzu.

Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione  do składania oświadczeń woli zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub statutu.

Do oferty dołączono wymagane załączniki:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,

- kopię aktualnego statutu

KRYTERIA MERYTORYCZNE

1.MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI ZADANIA PRZEZ OFERENTA

- ocena posiadanych  odpowiednich zasobów kadrowych Oferenta do przeprowadzenia zadania.

- ocena posiadanej odpowiedniej infrastruktury, sprzętu, pomieszczeń  do realizacji zadania.

- ocena harmonogramu realizacji projektu pod kątem adekwatności i realistyczności w stosunku do zakładanych celów projektu?

2. DOŚWIADCZENIE OFERENTA W REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

-ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem celowości, gospodarności i efektywności wykorzystania

- dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych

3.PLANOWANY  WKŁAD FINASOWY ORAZ NIEFINASOWY OFERENTA

-udział środków własnych i z innych źródeł finansowania oraz pozafinansowy wkład własny Oferenta

 1. Z prac komisji konkursowej zostaje sporządzony protokół, który zostanie przedłożony Burmistrzowi Wyśmierzyc.
 2. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert wraz z określeniem wysokości przyznanych kwot dotacji, podejmuje Burmistrz Wyśmierzyc. Decyzja Burmistrza Wyśmierzyc o wyborze oferentów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wyśmierzyce oraz  tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.
 1. Warunki unieważnienia konkursu:

Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 1. Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju

W roku 2017 Gmina Wyśmierzyce przekazała na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju,  organizacjom pozarządowym oraz  podmiotom, o których  mowa  
w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie   kwotę 2.000 złotych.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.wysmierzyce.pl,

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego:  www.wysmierzyce.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

 Zalacznik_1_ROZPORZADZENIE_z_dnia_24-10-2018_w_sprawie_wzorow_ofert_i_sprawozdan

Załacznik 3 ROZPORZĄDZENIE z dnia 24-10-2018_w_sprawie_wzorow_ofert_i_sprawozdan

Zalacznik_5_ROZPORZADZENIE_z_dnia_24-10-2018_w_sprawie_wzorów_ofert_i_sprawozdań