Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

Ocena:

0/5 | 0 głosów

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA WYŚMIERZYC

Na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2022 r, poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej
w Wyśmierzycach NR LX/259/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”.  

 

Burmistrz Wyśmierzyc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

 

1. Rodzaj zadania:

a) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych   dyscyplinach sportu;

b) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej;

c) treningi i sparingi drużyn piłkarskich;

d) przejazdy zawodników na zawody ligowe, turnieje, imprezy sportowe, szkolenia;

e) prowadzenie rozgrywek ligowych zgodnie z obowiązującym terminarzem rozgrywek;

f) obsługa sędziowska i medyczna imprez;

g) wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy;

h) opłaty związane z uczestnictwem w zawodach i prowadzeniu zajęć.

2. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się:

- organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

 publicznego i o wolontariacie,

- inne podmioty , o których mowa w art.3 ust 3 w/w ustawy.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację w/w zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r. przeznacza się kwotę 25 000.00 zł. słownie : dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 zł.

4. Zasady przyznania dotacji:

Powierzenie zadania publicznego i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami art. 16 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2022 r. poz. 1327 ze zmianami) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

 

 

5. Oferta powinna zawierać:

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 2057 ze zm.), w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej.

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z KRS

- aktualny statut stowarzyszenia

- sprawozdanie z działalności z 2022 roku

Oferta nie spełniająca wyżej wymienionych wymagań formalnych nie podlega rozpatrzeniu.

6. Termin, warunki i miejsce realizacji zadania:

a) termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.,

b) warunki realizacji zadania zostaną określone umową,

c) miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Wyśmierzyce oraz miejscowości wykazane
w terminarzu rozgrywek i treningów,

d) zadanie wykonane będzie na rzecz mieszkańców gminy Wyśmierzyce.

7. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem: “Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku” należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach ul. Adama Mickiewicza 75, w sekretariacie pokój 103, w terminie do dnia 30  marca 2023 r. do godz.10.00.

8. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty:

a) Oferty oceni Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Wyśmierzyc;

b) Przy rozpatrzeniu ofert Komisja zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy oceni:

- możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;

- przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

- proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których realizowane będzie zadanie;

- planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

c)  rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie.

d) wyniki konkursu zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszone

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

9. Realizacja zadań publicznych tego samego rodzaju w roku 2022.

W 2022 roku  na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana została dotacja w wysokości 25 000,00 zł.

 Burmistrz Wyśmierzyc

                                                                                                                                      Wojciech Sępioł

Wyśmierzyce, 27.02.2023 r.