OGŁOSZENIE - „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyśmierzyce ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”

Ocena:

0/5 | 0 głosów

uwagawazneBurmistrz Wyśmierzyc informuje, że do dnia 6 kwietnia 2018 roku będzie prowadzony nabór deklaracji od zainteresowanych mieszkańców Gminy udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w roku 2018 i/lub 2019.

W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych na realizację w/w zadania. Pozostała część kosztów zadania będzie pokrywana ze środków Gminy.

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny w terminie  do dnia 6 kwietnia  do godziny 15:00 złożyć w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach (pokój nr 200 - sekretariat), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu wypełnioną deklarację uczestnictwa oraz dopełnić obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Osoby fizyczne, które na swoich nieruchomościach na terenie Gminy Wyśmierzyce posiadają wyroby zawierające azbest, corocznie do dnia 31 stycznia, są zobowiązane do złożenia w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach "Informacji o wyrobach zawierających azbest". Informację składa się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31).

Jeden egzemplarz informacji właściciel (zarządca lub użytkownik nieruchomości) składa w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, a drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. Jeżeli „Informacja” nie była do tej pory składana należy dokonać spisu wyrobów zawierających azbest, w czym pomocny jest formularz pod nazwą „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2010 r. Nr 162, poz. 1089). Poniżej załączamy pliki zawierające wzory wymienionych wyżej druków.

Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 roku

Składający w/w wypełnione druki, zobowiązany jest wypełnić również deklarację uczestnictwa.

Deklaracja uczestnictwa

 Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać pod numerem telefonu 48 615 70 03 lub w sekretariacie UM w Wyśmierzycach .