OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS OFERT NA WYBÓR OPERATORA PROJEKTU

Ocena:

0/5 | 0 głosów

pobrane

 Burmistrz  Wyśmierzyc ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór operatora projektu w ramach realizacji zadania publicznego w formie regrantingu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019.

 1. Rodzaj zadania:

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest wsparcie realizacji zadania z zakresu
 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nazwa zadania:

Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych  w tym  przygotowanie i prezentacja działań mających na celu pielęgnowanie, podtrzymywanie tradycji lokalnych i narodowych oraz upowszechnianie wiedzy historycznej o gminie.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 6.000 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych).

III.  Zasady przyznania dotacji:

 1. Celem otwartego konkursu jest wybór podmiotu, zwanego dalej operatorem, który wyłoni realizatorów projektów, zawrze z nimi umowy, przekaże i rozliczy środki finansowe przeznaczone na realizację projektów oraz będzie monitorował ich przebieg.
 2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Postępowanie konkursowe odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie
 4. zadanie będzie realizowane w formie wsparcia, o którym mowa
  w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 5. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego jest złożenie formularza ofertowego zgodnego ze wzorem określonym
  w Rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego
  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. 2018 r. poz.2057).
 6. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne
  i prawidłowe, złożone na właściwym formularzu w terminie określonym
  w ogłoszeniu konkursowym.
 7. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć
  1 ofertę.
 8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację  zadania otrzymają podmioty, które zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 9. Dotacja może być przyznana tylko projektom realizowanym na terenie gminy Wyśmierzyce lub / i na rzecz jej mieszkańców.
 10. W przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania, wynikająca
  ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, Burmistrz Wyśmierzyc zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do zaplanowanych środków.
 11. Termin i warunki realizacji zadania:
 12. Termin realizacji zadania ustala się na okres: od dnia podpisania umowy do
  31 grudnia 2019 r.
 13. Do zadań operatora projektu będzie należało:
 • opracowanie dokumentacji wykorzystanej przy realizacji konkursu
  na dotację dla organizacji pozarządowych (regulaminy, oferty, umowy, sprawozdania),
 • przeprowadzenie konkursu na dotacje dla organizacji pozarządowych
  (lub innych uprawnionych podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
  w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję:
 1. ogłoszenie konkursu,
 2. zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów,
 3. podpisanie umów na realizację projektów,
 4. przekazanie dotacji na realizację projektów,
 5. monitoring merytoryczno – finansowy realizacji dofinansowanych projektów,
 6. rozliczenie realizatorów dofinansowanych projektów.
 • rozliczenie realizacji całości zadania,
 • prowadzenia punktu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania ofert w okresie składania ofert oraz dla realizatorów projektów
  w okresie ich realizacji,
 • promocja konkursu na każdym etapie jego realizacji, w tym promocja realizowanych przez organizacje pozarządowe projektów.
 1. Warunkiem zlecenia zadania jest przedstawienie przez operatora informacji dotyczących:
 • zasad i trybu przeprowadzania konkursu na realizatorów projektów,
 • warunków i kryteriów wyboru realizatorów projektów,
 • zasad i sposobu monitorowania i oceny realizacji projektów,
 • kryteriów rozliczenia środków przyznanych na realizację każdego z projektów.
 1. Warunkiem zawarcia umowy jest:
 • złożenie zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogramu, kosztorysu (w przypadku wystąpienia zmian w stosunku do złożonej oferty).
 • złożenie oświadczenia o zgodności danych zawartych w KRS lub innym rejestrze lub ewidencji ze stanem faktycznym i prawnym istniejącym w dniu zawarcia umowy.
 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, jego finansowania
  i rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy operatorem
  a Gminą Wyśmierzyce. Wzór umowy jest określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. 2018 r. poz.2057).
 2. W ramach dofinansowania realizacji projektów jest dopuszczalny każdy rodzaj wkładu własnego ( finansowy oraz niefinansowy w postaci wkładu osobowego,
  w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy ).
 3. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym
  w ofercie, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Termin składania ofert oraz termin i miejsce ich otwarcia.
 5. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pokój nr 202 (sekretariat), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Wyśmierzycach,
  Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce, do dnia 9 kwietnia 2019 r.na formularzu określonym w Rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. 2018 r. poz.2057).
 6. Do oferty należy dołączyć:

  1)  aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
       ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
   
   2) dokumenty zawierające:
 1. zasady i tryb przeprowadzania konkursu na realizatorów projektów,
 2. warunki i kryteria wyboru realizatorów projektów,
 3. zasady i sposób monitorowania i oceny realizacji projektów
 4. kryteria rozliczenia środków przyznanych na realizację każdego
  z projektów.
 • aktualny statut operatora projektu.

Kopie dokumentów składane z ofertą powinny być poświadczone „za zgodność
z oryginałem”
przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę.

Ofertę należy dostarczyć na wyżej wymieniony adres  osobiście lub pocztą
w następująco oznakowanej kopercie: „Otwarty konkurs ofert na wybór operatora projektu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019.”. Na kopercie należy również umieścić nazwę wnioskodawcy i adres.

 1. VITermin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
 2. Otwarcie ofert nastąpi 11 kwietnia 2019 r., o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.
 3. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Wyśmierzyc.
 4. Zasady działania komisji konkursowej określa „Roczny program współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.
 5. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert złożona jest tylko jedna oferta.
 6. Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

Kryteria formalne:

1)  oferta została złożona przez podmiot uprawniony,
2)  oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
3)  zadanie się mieści w działalności statutowej oferenta i jest zgodne z rodzajem
      zadania określonym w ogłoszeniu o konkursie,
4)  oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty,
5)  oferent dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą do realizacji zadania,
6)  oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
      zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub statutu,
7)  oferta zawiera wymagane załączniki.

Kryteria merytoryczne:

1)  ocena jakości i możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta:

 1. logiczna spójność oferty
 2. kwalifikacje osób realizujących zadanie,
 3. przynajmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji podobnych zadań

  • ocena przedstawionego kosztorysu realizacji zadania i jego powiązania
    z zakresem rzeczowym,
  • ocena dotychczasowego doświadczenia oferenta w realizacji regrantingu(operator musi posiadać doświadczenie we wdrażaniu programów regrantingowych),
  • ocena zasad i trybu przeprowadzania konkursu na realizatorów projektów,
   warunków i kryteriów wyboru realizatorów projektów, zasad i sposobu monitorowania i oceny realizacji projektów oraz kryteriów rozliczenia środków
   przyznanych na realizację każdego z projektów.
  • ocena wkładu własnego finansowego i niefinansowego.
 4. Z prac komisji konkursowej zostaje sporządzony protokół, który zostanie przedłożony Burmistrzowi Wyśmierzyc.
 5. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert wraz z określeniem wysokości przyznanych kwot dotacji, podejmuje Burmistrz Wyśmierzyc. Decyzja Burmistrza Wyśmierzyc o wyborze oferentów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 6. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wyśmierzyce oraz  tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
  w Wyśmierzycach.

VII. Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju: 

W roku 2018 Gmina Wyśmierzyce przekazała na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju,  organizacjom pozarządowym oraz  podmiotom, o których  mowa  
w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie   kwotę 6.000 złotych.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.wysmierzyce.pl,  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego:  www.wysmierzyce.ploraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu
(48) 615 70 03 w. 113.

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu z dnia 29 października 2018 r.