OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS OFERT NA WYBÓR OPERATORA PROJEKTU

Ocena:

0/5 | 0 głosów

m 1583bf2b0b2619Burmistrz  Wyśmierzyc ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór operatora projektu w ramach realizacji zadania publicznego w formie regrantingu z zakresu oświaty i wychowania w roku 2018.

I. Rodzaj zadania:

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest wsparcie realizacji zadania z zakresu oświaty i wychowania.

Nazwa zadania:

Organizacja zajęć, warsztatów, spotkań, wyjazdów rozwijających zainteresowania i zdolności dzieci i młodzieży.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 6.000 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych).

III.  Zasady przyznania dotacji:

 1. Celem otwartego konkursu jest wybór podmiotu, zwanego dalej operatorem, który wyłoni realizatorów projektów, zawrze z nimi umowy, przekaże i rozliczy środki finansowe przeznaczone na realizację projektów oraz będzie monitorował ich przebieg.
 2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Postępowanie konkursowe odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 4. W/w zadanie będzie realizowane w formie wsparcia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 5. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego jest złożenie formularza ofertowego zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia   2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów  umów  dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych  zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 6. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na właściwym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 7. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.
 8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację  zadania otrzymają podmioty, które zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 9. Dotacja może być przyznana tylko projektom realizowanym na terenie gminy Wyśmierzyce lub / i na rzecz jej mieszkańców.
 10. W przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, Burmistrz Wyśmierzyc zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do zaplanowanych środków

  IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania ustala się na okres: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

2. Do zadań operatora projektu będzie należało:

1) opracowanie dokumentacji wykorzystanej przy realizacji konkursu na dotację dla organizacji pozarządowych (regulaminy, oferty, umowy, sprawozdania),

2) przeprowadzenie konkursu na dotacje dla organizacji pozarządowych (lub innych uprawnionych podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję:

 1. ogłoszenie konkursu,
 2. zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów,
 3. podpisanie umów na realizację projektów,
 4. przekazanie dotacji na realizację projektów,
 5. monitoring merytoryczno – finansowy realizacji dofinansowanych projektów,
 6. rozliczenie realizatorów dofinansowanych projektów.

3) rozliczenie realizacji całości zadania,

4) prowadzenia punktu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania ofert w okresie składania ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji,

5) promocja konkursu na każdym etapie jego realizacji, w tym promocja realizowanych przez organizacje pozarządowe projektów.

3. Warunkiem zlecenia zadania jest przedstawienie przez operatora informacji dotyczących:

1) zasad i trybu przeprowadzania konkursu na realizatorów projektów,

2) warunków i kryteriów wyboru realizatorów projektów,

3) zasad i sposobu monitorowania i oceny realizacji projektów,

4) kryteriów rozliczenia środków przyznanych na realizację każdego z projektów.

4. Warunkiem zawarcia umowy jest:

1) złożenie zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogramu, kosztorysu (w przypadku wystąpienia zmian w stosunku do złożonej oferty).

2) złożenie oświadczenia o zgodności danych zawartych w KRS lub innym rejestrze lub ewidencji ze stanem faktycznym i prawnym istniejącym w dniu zawarcia umowy.

5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, jego finansowania i rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy operatorem a Gminą Wyśmierzyce. Wzór umowy jest określony w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia   2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów  umów  dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych  zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

6. W ramach dofinansowania realizacji projektów jest dopuszczalny każdy rodzaj wkładu własnego ( finansowy oraz niefinansowy w postaci wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy).

7. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

V. Termin składania ofert oraz termin i miejsce ich otwarcia.

1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pokój nr 202 (sekretariat), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Wyśmierzycach,
Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce, do dnia 17 kwietnia 2018 r.na formularzu określonym Rozporządzeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia   2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów  umów  dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych  zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

2. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

2) dokumenty zawierające:

a) zasady i tryb przeprowadzania konkursu na realizatorów projektów,

b) warunki i kryteria wyboru realizatorów projektów,

c) zasady i sposób monitorowania i oceny realizacji projektów,

d) kryteria rozliczenia środków przyznanych na realizację każdego z projektów.

3) aktualny statut operatora projektu.

Kopie dokumentów składane z ofertą powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę. Ofertę należy dostarczyć na wyżej wymieniony adres  osobiście lub pocztą w następująco oznakowanej kopercie: „Otwarty konkurs ofert na wybór operatora projektu z zakresu oświaty i wychowania w roku 2018.”. Na kopercie należy również umieścić nazwę wnioskodawcy i adres.

VITermin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 1. Otwarcie ofert nastąpi 18 kwietnia 2018 r., o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Wyśmierzyc.
 3. Zasady działania komisji konkursowej określa „Roczny program współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.
 4. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert złożona jest tylko jedna oferta.
 5. Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

Kryteria formalne:
1)  oferta została złożona przez podmiot uprawniony,
2)  oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
3)  zadanie się mieści w działalności statutowej oferenta i jest zgodne z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu o konkursie,
4)  oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty,
5)  oferent dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą do realizacji zadania,
6)  oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub statutu,
7)  oferta zawiera wymagane załączniki.

Kryteria merytoryczne:
1)  ocena jakości i możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta:

 1. logiczna spójność oferty
 2. kwalifikacje osób realizujących zadanie,
 3. przynajmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji podobnych zadań

2) ocena przedstawionego kosztorysu realizacji zadania i jego powiązania z zakresem rzeczowym,

3) ocena dotychczasowego doświadczenia oferenta w realizacji regrantingu(operator musi posiadać doświadczenie we wdrażaniu programów regrantingowych),

4) ocena zasad i trybu przeprowadzania konkursu na realizatorów projektów, warunków i kryteriów wyboru realizatorów projektów, zasad i sposobu monitorowania i oceny realizacji projektów oraz kryteriów rozliczenia środków
przyznanych na realizację każdego z projektów.

5) ocena wkładu własnego finansowego i niefinansowego.

6. Z prac komisji konkursowej zostaje sporządzony protokół, który zostanie przedłożony Burmistrzowi Wyśmierzyc.

7. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert wraz z określeniem wysokości przyznanych kwot dotacji, podejmuje Burmistrz Wyśmierzyc. Decyzja Burmistrza Wyśmierzyc o wyborze oferentów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wyśmierzyce oraz  tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

VII. Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju: 

W roku 2017 Gmina Wyśmierzyce przekazała na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju,  organizacjom pozarządowym oraz  podmiotom, o których  mowa w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   kwotę 5.000 złotych.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.wysmierzyce.pl,  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.wysmierzyce.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (48) 615 70 03 w. 113.

 - Wzór oferty (regranting),

- Wzór sprawozdania (regranting),

- Wzór umowy (regranting)(regranting).