OGŁOSZENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA WYŚMIERZYC

 

Na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (t.j Dz. U. z  2020 r , poz. 1057  ze zm.)  oraz Uchwały Rady  Miejskiej w Wyśmierzycach NR XLII/179/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.  

 

Burmistrz Wyśmierzyc ogłasza  otwarty  konkurs  ofert na  realizację zadań publicznych
w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

 

1. Rodzaj zadania :

a) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych   dyscyplinach sportu;

b) szkolenie sportowe dzieci  i młodzieży mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności   fizycznej;

c) treningi i sparingi drużyn piłkarskich;

d) przejazdy zawodników na zawody ligowe, turnieje, imprezy sportowe, szkolenia;

e) prowadzenie rozgrywek ligowych zgodnie z obowiązującym  terminarzem rozgrywek;

f) obsługa sędziowska  i medyczna  imprez;

g)  wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy;

h) opłaty związane z  uczestnictwem w zawodach i prowadzeniu zajęć.

2. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się:

- organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  

  publicznego i o wolontariacie,

- inne podmioty , o których mowa w art.3 ust 3 w/w ustawy.


 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację w/w zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r. przeznacza się kwotę 25 000.00 zł. słownie : dwadzieścia pięć tysięcy 00/100  zł.

4. Zasady przyznania dotacji:

Powierzenie zadania publicznego i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami art. 16 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

5. Oferta powinna zawierać:

Oferty należy składać na formularzu,  którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komisji  do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24  października  2018 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 2057 ze zm.), w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania  tego zadania pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej.

Do oferty należy dołączyć:

-  aktualny odpis z KRS

-  aktualny statut stowarzyszenia

-  sprawozdanie z działalności z 2021 roku

Oferta nie spełniająca wyżej wymienionych wymagań formalnych nie podlega rozpatrzeniu.

6. Termin, warunki i miejsce realizacji zadania:

a) termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.,

b) warunki realizacji zadania zostaną określone umową,

c) miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Wyśmierzyce oraz miejscowości wykazane
w terminarzu rozgrywek i  treningów,

d) zadanie wykonane będzie na rzecz mieszkańców gminy Wyśmierzyce.

7. Termin i  miejsce składania ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem: “Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku” należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach ul. Adama Mickiewicza 75, w sekretariacie pokój 200, w terminie do dnia  25 kwietnia 2022 r. do godz.10.00.

8.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty:

a) Oferty oceni Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Wyśmierzyc;

b) Przy rozpatrzeniu ofert Komisja zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy oceni:

- możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;

- przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

- proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których realizowane będzie zadanie;

- planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

c)  rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie.

d) wyniki konkursu zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszone

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

9. Realizacja zadań publicznych tego samego  rodzaju w roku 2021.

W 2021 roku  na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana została dotacja w wysokości  25 000,00 zł.

                                                                                    

Wyśmierzyce   01.04.2022 r.

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Małgorzata Zajączkowska